Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

03-10-16

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.01.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175405647

BG411, БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов № 3, За: Анелия Ангелова; инж. Катя Вернезова, България 1080, София, Тел.: 0884 706182; 0884 256129, E-mail: aangelova@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bdz.bg/bg/subirane-na-oferti-s-obiava-ili-pokana-do-opredeleni-lica/remont-na-dva-broia-tiagovi-transformatori-s-953498-i-933381-za-elektricheski-lokomotivi-seriia-44.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

59000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Ремонт на два броя тягови трансформатори с № 953498 и № 933381 за електрически локомотиви серия 44 и 45"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50800000

Описание:

Различни услуги по ремонт и поддържане


Срок за получаване на офертите

06/02/2017 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Място и дата на отваряне на офертите: 07.02.2017 г., 10,00 ч. в сградата на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, находяща се на адрес: гр. София ул. "Иван Вазов" №3. На заседанието могат да присъстват участниците в обществената поръчка. Пълен достъп до Обявата и приложенията към нея е предоставен на посочения в обявата адрес.

Дата на изпращане на настоящата информация

02/02/2017  (дд/мм/гггг)