Версия за печат

BG-Разград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РД-15-03-2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.01.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582200023

BG324, Районна здравноосигурителна каса-Разград, бул. Бъл;гария 36, За: Зорница Евгениева, Стилиан Стефанов, България 7200, Разград, Тел.: 084 611557, E-mail: razgrad@nhif.bg, Факс: 084 611566

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/gues1058.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обслужване на персонала на РЗОК-Разград от служба по трудова медицина

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


Срок за получаване на офертите

06/02/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП първоначалният срок за подаване на оферти е удължен до 06.02.2017 г. до 17:00 часа. Отварянето на офертите ще се извърши на 07.02.2017 г. от 14:00 часа в сградата на РЗОК-Разград, гр. Разград, бул. България 36, II-ри етаж, Заседателна зала.

Дата на изпращане на настоящата информация

01/02/2017  (дд/мм/гггг)