BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-57

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.02.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133965

BG321, Община Свищов, гр. Свищов, ул. Цанко Церковски, №2, За: Даниела Станкова - Н-к отдел ОП, Мирослава Иванова - Старши експерт ОП, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: оp@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=129.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

9170 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект: "Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79212000

Описание:

Одиторски услуги


Срок за получаване на офертите

08/02/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
проект "Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов", ДБФП № BG16RFOP001-1.036 -0001 – С01. Финансирането е осигурено по Оперативна програма „Региони в растеж”, Приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие".

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

01/02/2017  (дд/мм/гггг)