Версия за печат

BG-Първомай

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

АСД-06-208

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.01.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000458599

BG421, Професионална гимназия по селско стопанство Васил Левски, ул. Братя Миладинови -север 53 а, За: Росица Генова Марийка Гъделева, България 4270, Първомай, Тел.: 0336 62913, E-mail: pgss_parvomai@abv.bg, Факс: 0336 62912

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://pgss-vlevski.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://pgss-vlevski.com/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

55000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката: „Доставка на дизелово гориво за нуждите на ПГСС “Васил Левски” гр.Първомай ” Кратко описание: Доставка на дизелово гориво – до 30000 литра за нуждите на ПГСС “Васил Левски” гр.Първомай ” .Доставеното гориво да отговаря на БДС и на изискванията на Наредбата за качество на течните горива, условията и начина за техния контрол.. Място на извършване: гр. Първомай, 4270, обл.Пловдив

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09134200

Описание:

Дизелово гориво


Срок за получаване на офертите

08/02/2017 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обществената поръчка се финансира от бюджета на ПГСС “Васил Левски”. Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя: http://pgss-vlevski.com 1. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. 2. Предложението се представя на български език, на хартиен носител, написано на пишеща машина, компютър или друго техническо средство, подписано от лице с представителна власт в съответствие със съдебната регистрация и подпечатано с представителния печат. Ако лицето , подписало документацията е надлежно упълномощено, към офертата се прилага съответното пълномощно, доказващо обхвата на представителната му власт. Всички документи, които не се представят в оригинал, трябва да са заверени с гриф “Вярно с оригинала”, подпис и печат.Всички документи приложени към офертата трябва да бъдат на български език или в превод на български език.По предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако не са заверени с подписа на лицето/лицата, упълномощени от кандидата, които го представляват, както и с печата на дружеството. 3.Съдържание на офертата: 3.1. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка. Върху опаковката с предложението задължително трябва да бъдат написани името, адреса, телефона на участника и наименованието на поръчката. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща, направените разходи са за сметка на участника. В този случай, той следва за изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане срока за подаване на офертите. 3.2.Върху плика в долния десен ъгъл се изписва: ДО ПГСС “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ул.”Братя Миладинови-север” №53а гр.Първомай-4270 За участие в процедура по чл.187 от ЗОП с предмет: „Доставка на дизелово гориво за нуждите на ПГСС “Васил Левски” гр.Първомай ” В горния ляв ъгъл на плика се посочват следните данни: Подател/Участник:................................................. Адрес:...................................................................... Телефон:.................................................................. Факс или e-mail:..................................................... 3.3.4.Всяка оферта трябва да съдържа попълнени,подписани подпечатани: 1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – (Образец № 1); 2.Оферта– (Образец № 2); 3.Декларация за приемане на условията на договора – (Образец № 3); 4.Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – (Образец № 4); 5.Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП – (Образец № 5); 6.Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП за участие на подизпълнители - – (Образец № 6); 7.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - – (Образец № 7); 8.Техническо предложение - (Образец № 8); 9.Ценово предложение – (Образец № 9); 10.Договор-проект – (Образец №10) 11.Доказателства за упражняване на професионалната дейност по предмета на поръчката. 12.Документи, удостоверяващи техническите възможности за извършване на доставката на горива. 13.Документи, удостоверяващи квалификацията на персонала, извършващ превоза на горива. 14.Списък на услугите, които са идентични с предмета на поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с приложени референции от контрагентите.; 15.Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата поръчка;

Дата на изпращане на настоящата информация

30/01/2017  (дд/мм/гггг)