Версия за печат

BG-Силистра

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

АТС-03-83

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.01.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000558231

BG325, Основно училище Отец Паисий, ул. Д-р Петър Вичев № 1, За: Камелия Рачева, България 7500, Силистра, Тел.: 086 820553, E-mail: school.office@opsilistra.bg, Факс: 086 820553

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.opsilistra.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.opsilistra.bg.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

30794 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Доставка в ОУ "Отец Паисий", Силистра през 2017 година на закуски за подпомагане храненето на учениците от I-IV клас и на топъл обяд за учениците от I-V клас, включени в целодневна организация на учебния ден" с обособени позиции: 1. Доставка на закуски/плодови сокове, чай и др. за подпомагане храненето на учениците от I-IV клас. 2. Доставка на топъл обяд за учениците от I-V клас, включени в целодневна организация на учебния ден.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


Срок за получаване на офертите

30/01/2017 , 12:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Доставка в четири дни от седмицата /без понеделник/ на закуски за подпомагане храненето на учениците от I-IV клас и ежедневна доставка на топъл обяд за учениците от I-V клас включени в целодневна организация на учебния ден. Като броя на закуските и обядите са различни за всеки ден и броя се определя след предварителна заявка на възложителя, която прави до 17.00 часа на предходния ден. Закуските и обядите се доставят в индивидуални опаковки , като към обяда са предвидени и прибори за еднократна употреба . Доставките се правят до 9:45 часа за закуските и в 12:00 за обяда. Максимален прогнозен брой за днемвна доставка при закуските е 230 броя, а при обяда – 165 броя.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/01/2017  (дд/мм/гггг)