Версия за печат

BG-Малко Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.01.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540099

BG341, ЮИДП ДП, ТП ДГС Малко Търново, ул. Н. Вапцаров, № 8, За: Марин Падинков - юрист, България 8162, Малко Търново, Тел.: 0888 514608, E-mail: dgsmalkoturnovo@uidp-sliven.com, Факс: 05952 3180

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dgsmalkoturnovo.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/717.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1772.4 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка чрез закупуване на оборудване за противопожарните депа и специализираната група за гасене, за нуждите на ТП „ДГС Малко Търново”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

35110000

Описание:

Противопожарно, спасително оборудване и оборудване за безопасност


Срок за получаване на офертите

03/02/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

24/01/2017  (дд/мм/гггг)