BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

Д-107

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.01.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831605813

BG411, Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свeти Наум ЕАД, ул. Доктор Любен Русев № 1, За: Боряна Колевска, България 1113, София, Тел.: 0359 029702283, E-mail: svnaum.obshtestveni_porachki@abv.bg, Факс: 0359 028709309

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/obyava.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

40095.85 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на работно облекло, обувки и лични предпазни средства, предназначени за служители на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

18100000, 33199000, 18331000, 18800000, 18441000, 18213000, 18221000, 18114000

Описание:

Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Работно облекло за медицински персонал
Тениски
Обувни изделия
Шапки
Якета за предпазване от вятър
Непромокаеми дрехи
Работни комбинезони


Срок за получаване на офертите

02/02/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Място и дата, час на отваряне: На 03/02/2017 година в 10.30 часа, адрес на управление на МБАЛНП "Св.Наум" ЕАД, гр. София, ул. Д-р Любен Русев №1, учебна зала ДКБ

Дата на изпращане на настоящата информация

23/01/2017  (дд/мм/гггг)