BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2017-01-19-U-02

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.01.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670616

BG412, Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, бул. Христо Смирненски 1, За: Стефан Кръстанов, България 1046, София, Тел.: 02 9635245/543/, E-mail: krstanov_uacg@abv.bg, Факс: 02 8665043

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://uacg.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uacg.bg/?p=56&l=1.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

53000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

”Извършване на транспортен превоз за учебни практики по маршрути, определени от Възложителя”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60000000, 60130000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)
Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


Срок за получаване на офертите

30/01/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

:"Транспортен превоз за учебни практики по маршрути, определени от Възложителя" в съответствие с изискванията на националното законодателство, обявата и нейните приложения.” Превозване на студенти и преподаватели към места за провеждане на учебни практики по републиканската и общинска пътна мрежа, включително и при зимни условия. Обичайните за практиките маршрути са от/до региона на София, Юндола, Семково, Веринско, но могат да се възлагат и други дестинации, както на територията на Република България, така и извън нея.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/01/2017  (дд/мм/гггг)