Версия за печат

BG-с.Струмяни

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ОП-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.01.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024713

BG413, Община Струмяни, с.Струмяни, пл. 7 - ми Април 1, За: Василка Панкова, България 2825, с.Струмяни, Тел.: 07434 3108, E-mail: strumyani_oba@yahoo.com, Факс: 07434 3105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.strumyani.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Обществен превоз на пътници по 6 автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема в община Струмяни "

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт


Срок за получаване на офертите

19/01/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 20.01.2017г. от 11:00 часа в община Струмяни, с.Струмяни, област Благоевград, пл. 7 - ми Април № 1, в сградата на общинска администрация - залата на общински Съвет.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/01/2017  (дд/мм/гггг)