BG-Смолян

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.01.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 120503871

BG424, Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Братан Шукеров АД, бул.България №2, За: Недялка Стаевска, Виктория Санкова, България 4700, Смолян, Тел.: 0301 62666, E-mail: mbalsmolyan@mbalsmolyan.com, Факс: 0301 62549

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mbalsmolyan.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.mbalsmolyan.com/?q=page.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

56512.04 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на печатни бланки, формуляри, канцеларски материали и офис принадлежности, подаръчни комплекти за кръводарители, покупка, зареждане и рециклиране на касети с тонер по самостоятелно обособени позиции (съгласно техническата спецификация на Възложителя- приложение №1). Посочените в спецификацията количества са прогнозни и не задължават Възложителя да ги закупи в пълен обем, а съобразно своята необходимост. Доставките се извършват по предварителна заявка от страна на възложителя. Договорът за изпълнение на обществената поръчка е със срок от 12 месеца или до подписване на нов договор със същия предмет по реда и при условията на ЗОП, или до изчерпване на стойността на обществената поръчка по настоящия договор.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22000000, 30192000, 30125100, 39295200, 39221121, 22800000, 22820000, 22813000, 22852000, 22852100, 30197220, 30199500, 79821000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Принадлежности за офиса
Касети с тонер
Чадъри за дъжд
Чаши за чай или кафе
Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон
Формуляри
Счетоводни книги
Папки за сортиране
Папки за досиета
Кламери
Кутии класьори, класьори за писма, кутии за подреждане и подобни изделия
Спомагателни услуги, свързани с печатането


Срок за получаване на офертите

19/01/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обособени позиции №№1,2 и 3 са включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 ЗОП, поради което са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение. Документите, свързани с участието на участника в обществената поръчка, се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва: 1. наименованието на кандидата/участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; 2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; 3. наименованието на поръчката, а когато е приложимо - и обособените позиции, за които се подават документите. Офертата се подава в деловодството на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров"АД, гр.Смолян, бул.България №2 до указания в обявата срок и час. По време на публичното заседание на комисията имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, съгласно изискванията на чл.97, ал.3 ППЗОП. Достъп до документацията, допълнителната информация и документи, свързани с изпълнението на поръчката: http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20170112qAJh2843170

Дата на изпращане на настоящата информация

12/01/2017  (дд/мм/гггг)