Версия за печат

BG-Априлци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

36

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.01.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000291627

BG315, Община Априлци, кв.Ново село, ул.Васил Левски № 109, За: Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт, България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-574-.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

58000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на автомобилни горива (бензин - А-95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан) за нуждите на общинска администрация Априлци през 2017 г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09132100, 09134200, 09122000

Описание:

Безоловен бензин
Дизелово гориво
Пропан и бутан


Срок за получаване на офертите

18/01/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Всеки участник следва да представи: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или упълномощен от него представител (Образец № 1); 2. Представяне на участника (Образец № 2); 3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това); 4. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП – Образец № 3; 6. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители – Образец № 4; 7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 5 (когато е приложимо); 8. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 6; 9. Списък на търговските обекти /бензиностанции, газстанции/ определени за изпълнение на поръчката (Образец № 7); 11. Техническо предложение – Образец № 8; 12. Ценово предложение – Образец № 9 Непопълването на части от Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение или промяната им води до отстраняване на участника от процедурата. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от кандидата или участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: Община Априлци, кв.Ново село, ул.„Васил Левски” № 109, гр. Априлци 5641, деловодство, всеки работен ден от 8,00 до 16,30 часа до изтичане на крайния срок за подаване на офертите. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 1. Наименование на кандидата или участника; 2. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 3. Наименование на поръчката.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/01/2017  (дд/мм/гггг)