Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-01-03

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.01.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 811047831

BG413, Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Антон Чехов №3, За: Илияна Тодорова, Явор Христов, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519879; 073 519875; 0887 006443, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.vikblg.com.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

36000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмета на обществетана поръчка предвижда извършване на доставки на винетни стикери за моторни превозни средства, собственост на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград. Доставката на годишните винетни стикери за МПС, посочени в Техническата спецификация, приложение към документацията за участие, следва да се извърши не по-късно от 27.01.2017 г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22453000

Описание:

Автомобилни винетки


Срок за получаване на офертите

17/01/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ КЪМ ОФЕРТАТА СИ: 1) Оферта за участие – по образец – Приложение № 1 от документацията за участие; 2) Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 3) Декларация по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП - Приложение № 2 от документацията за участие; 4) Декларация по чл.54, ал.1, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП - Приложение № 3 от документацията за участие; 5) Декларация за съгласие на подизпълнител по образец - Приложение № 4 от документацията за участие. Декларацията се представя, в случай че участникът ще ползва подизпълнител, като същата се попълва от подизпълнителя. 6) Декларация по чл. 101, ал. 11 от Закона за обществените поръчки по образец – Приложение № 5 от документацията за участие. В случай на участие на подизпълнители, същите представят Декларации по чл.97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП) - Приложение № 2 и по чл.97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП) - Приложение № 3. 7) Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по образец - Приложение № 6 от документацията за участие, съдържащо: 1.Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; 2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на възложителя; 3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по образец - Приложение № 7 от документацията за участие; 4. Декларация за срока на валидност на офертата по образец - Приложение № 8 от документацията за участие; 8) Ценово предложение по образец от документацията за участие – Приложение № 9 - попълнено, подписано и подпечатано от участника. Предложената цена в офертата следва да включва всички разходи на участника по доставката. Цените следва да са в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност. Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с обратна разписка. Върху опаковката се посочва наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. На опаковката се записва „Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на обява с предмет: “Доставка на винетни стикери за МПС, собственост на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград“. Всички документи в офертата следва да са на български език. При представяне на документи на чужд език, същите следва да са придружени от превод на български език. СРОКОВЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 1. Срок на изпълнение на поръчката: 12 месеца, считано от датата на сключване на договора. 2. Място на изпълнение: франко Административната сграда на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград находяща се в гр. Благоевград, ул. „Антон Чехов“ № 3. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ Прогнозната стойност: 36 000 лв. без ДДС. Начинът на плащане: Всички плащания се извършват в лева, по банков път по сметка на Изпълнителя срещу издадена фактура и приложен/и към нея приемо-предавателен/и протокол/и с посочени точни количества на доставените стоки. Плащането се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на издаване на фактурата, по цени съгласно Ценовата оферта на Изпълнителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/01/2017  (дд/мм/гггг)