Версия за печат

BG-Приморско

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

694

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.01.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540222

BG341, Териториално поделение Държавно ловно стопанство Ропотамо, ул. Трети март 82а, За: Мария Томова-юрисконсулт, България 8180, Приморско, Тел.: 0550 33197, E-mail: dlsropotamo@uidp-sliven.com, Факс: 0550 33197

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dlsropotamo@uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/site-min/procedures/form/694.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1440 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП ДЛС „Ропотамо”, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба №3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова медицина”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85100000

Описание:

Услуги на здравеопазването


Срок за получаване на офертите

19/01/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

10/01/2017  (дд/мм/гггг)