BG-Стара Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.01.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, За: Петя Дечева, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: petya.decheva@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170110VYrC934273.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

44472 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изработка и доставка на рекламни материали за нуждите на структурните звена при Тракийски университет – гр. Стара Загора.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79341000

Описание:

Рекламни услуги


Срок за получаване на офертите

19/01/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП. 1.Участниците трябва да имат опит при изпълнението на дейности по услуги, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Участниците трябва да са изпълнили минимум 2 (две) услуги, които да отговарят на изискванията на Възложителя. Под „услуги, идентични или сходни с тези на поръчката“ се считат: изработка на рекламни материали (сувенири и аксесоари) или изработка на отличителни знаци или брандиране или външна или печатна реклама. За доказване на това обстоятелство, участниците представят: Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената/ните услуги. 2. Участниците следва да докажат наличие на база – 1 (един) обект, (собствена или наета) на територията на гр. Стара Загора за осъществяване на изработката на рекламните материали. За доказване на това обстоятелство, участниците представят: - Списък с посочване на обекта за осъществяване на услугата предмет на поръчката. Критерий за възлагане - "най-ниска цена". Срокът за валидност на офертите следва да бъде не по – малко от 3 месеца, считано от датата на тяхното подаване. Офертите се подават в запечатана и непрозрачна опаковка от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба до Тракийски университет, гр. Стара Загора, Ректорат в стая 335/Деловодство/ в срок до 16.30 ч. на 19.01.2017г. Разглеждането и оценката на офертите се извършва от комисия на 20.01.2017г. от 10:30ч. Указанията към настоящата информация и всички условия са публикувани на официалната интернет страница на Тракийски университет гр. Стара Загора в главно меню "Профил на купувача" http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170110VYrC934273.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/01/2017  (дд/мм/гггг)