Версия за печат

BG-Карнобат

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-09-3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.01.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540260

BG341, Териториално поделение Държавно горско стопанство Карнобат при Югоизточно държавно предприятие - гр. Сливен, ул. Москва №1, За: Наталия Недева, България 8400, Карнобат, Тел.: 088 6504042, E-mail: dgskarnobat@uidp-sliven.com, Факс: 0559 22159

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dgskarnobat@uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/693.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

5000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка чрез закупуване, монтаж и гаранционна поддръжка на 1 (един) брой нов колонен климатик за нуждите на заседателната зала на ТП „ДГС Карнобат”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39717200

Описание:

Климатици


Срок за получаване на офертите

18/01/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

10/01/2017  (дд/мм/гггг)