Версия за печат

BG-Враца

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

194

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.01.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760157

BG313, СЗДП ДП ТП Държавно горско стопанство Враца, ул. Скобелев №1, За: инж. Димитър Чанталийски, България 3000, Враца, Тел.: 092 660561, E-mail: dgs.vraca@abv.bg, Факс: 092 661205

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170106QGzp7990852.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на дгс Враца за срок от 12 месеца, включваща доставка на захар , шоколадови бонбони, безалкохолни напитки, минерална вода, чай, кафе, мляко.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти


Срок за получаване на офертите

19/01/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

В процедурата може да участва всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Участниците следва да притежават валидно удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните на складовото и/или хладилно помещение, обхващащо всички групи храни по настоящата процедура, издадено от Областна дирекция по безопасност на храните или съответното РЗИ и да разполагат с необходимата техническа обезпеченост за изпълнение предмета на поръчката. Всички изисквания към участниците са посочени в указанията за изготвяне на офертата намиращи се в публикуваната на интернет адреса документация.

Дата на изпращане на настоящата информация

06/01/2017  (дд/мм/гггг)