BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

OБ-2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.01.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: Договорноправен отдел, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vik.bg/public-procurement/view/OB-2-s-predmet-bdquoDostavka-na-vinetni-stikeri-za-MPS-sobstvenost-na-bdquoViKrdquo-EOOD-ndash-Plovdivrdquo.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

57000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на винетки за срок от 12 (дванадесет) месеца след подписване на договор с избрания Изпълнител. Доставката на годишните винетни стикери за МПС, посочени в обявата, следва да се извърши не по-късно от 27.01.2017 г. В случай, че по време на срока на действие на договора Възложителят заяви винетни стикери за МПС, които не са посочени в обявата, същите следва да се доставят до два работни дни след заявка. Доставките ще са извършват след заявка, франко Административна сграда на „ВиК” ЕООД - Пловдив, бул. „Шести септември” № 250, отдел „Автотранспорт”. Възложителят ще заплаща всяка доставка в лева, по банков път, до 15 (петнадесет) дни след доставка и представяне на фактура.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22453000

Описание:

Автомобилни винетки


Срок за получаване на офертите

13/01/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 307/308 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони. Офертите на участниците ще бъдат отворени във „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, Административна сграда, ет. 3, Заседателна зала, на посочената в обявата дата и час. При отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. В случай на промяна на посочената дата и час, ще бъде публикувано съобщение в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Обяви", в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

06/01/2017  (дд/мм/гггг)