BG-Гоце Делчев

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

70-00-7

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.01.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024745

BG413, Община Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна №2, За: Парашкева Сотирова - координатор проект, България 2900, Гоце Делчев, Тел.: 088 8006080, E-mail: oba@gocenet.net, Факс: 088 9848685

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gotsedelchev.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gotsedelchev.bg/index.php?pg=188&objtype=1&sortfield=issuedate%20desc&obj_id=752.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

27505.83 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката: „Доставка на канцеларски и офис материали и консумативи, копирна хартия, материали за творчески и художествени занимания, учебни и образователни пособия и помагала, необходими за изпълнение на дейности с деца в предучилищна възраст по проект BG05M2OP001-3.001-0053 „Различни и заедно играем, учим и творим““. Кратко описание: Поръчката има за цел да осигури доставка на канцеларски и офис материали и консумативи, копирна хартия, материали за творчески и художествени занимания, учебни и образователни пособия и помагала, необходими за изпълнение на дейности по интереси с деца в предучилищна възраст по проект BG05M2OP001-3.001-0053 „Различни и заедно играем, учим и творим““, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Видовете канцеларски материали, материали за занимания по интереси, учебни и образователни пособия и помагала и техните прогнозни количества са описани в техническите спецификации – Приложение 1 към настоящата обява.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22111000, 22900000

Описание:

Училищни книги
Различни печатни материали


Срок за получаване на офертите

12/01/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
проект BG05M2OP001-3.001-0053 „Различни и заедно играем, учим и творим““, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Друга информация

Обособена позиция 1: Доставка на канцеларски и офис материали, принадлежности и консумативи и копирна хартия Обособена позиция2: Доставка на материали за творчески и художествени занимания, учебни и образователни пособия и помагала за деца в предучилищна възраст

Дата на изпращане на настоящата информация

04/01/2017  (дд/мм/гггг)