Версия за печат

BG-с. Кранево

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.01.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 834051291

BG332, ПУИ”Академик Тодор Самодумов”с.Кранево, ул. „Шипка” № 10, За: Галя Борисова Боева, България 9649, с. Кранево, Тел.: 0579 66502, E-mail: puikranevo@abv.bg, Факс: 0579 66502

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://pui-kranevo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/pui-kranevo-531/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

45000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка на хранителни продукти за целодневно хранене на учениците от I-X клас при ПУИ”Академик Тодор Самодумов”с.Кранево" по следните обособени позиции: 1. Хляб и хлебни изделия – Позиция 1 2. Месо, месни продукти и риба – Позиция 2 3. Различни хранителни продукти,мляко , млечни продукти – Позиция 3 4. Плодове, зеленчуци и консерви -Позиция 4 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Доставките да се извършват при спазване на всички санитарно – хигиенни изисквания, предвидени в нормативни актове. 2. Срок за изпълнение на доставката - не по-късно от 10:00 часа на следващия ден, след направена заявка. 3. Доставените продукти да отговарят на изискванията на Закона за храните, подзаконовите нормативни актове, регламентите от ЕС и са с остатъчен срок на годност – не по-малко от 50% 4. Участниците да са обвързани с размера на предложената от тях отстъпка спрямо средната цена на “САПИ” ЕООД . “САПИ” или Система за агропазарна информация е фирма, която представя независима и обективна информация при провеждане на търгове и обществени поръчки. Базата данни и информацията, която се събира дава възможност да се правят справки по региони, които са представителни и официални. Определения за изпълнител участник, следва да сключи договор с регионално бюро “САПИ” гр.Варна, ул.”Алеко Константинов” №17, тел/факс: 052 6212 99; e-mail: sapi_vn@mbox.infotel.bg, за осигуряване на ежемесечни справки, тъй като цената ще се определя по представена от изпълнителя за съответния месец справка за средната цена на артикулите за регион Добрич

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


Срок за получаване на офертите

13/01/2017 , 13:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Пълен достъп до обявата, образци за попълване, проекти на договори за обособени позиции и технически спецификации по обособени позиции, за участие в обществената поръчка е предоставен на интернет-адрес: http://sop.bg/pui-kranevo-531/ , в Раздел „Профил на купувача“ и може да бъдa изтеглени от там. В „Профил на купувача“ Възложителят ще публикува и всички съобщения до участниците, както и предоставените разяснения по обществената поръчка. Участниците следва да представят оферта, която отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и тези на Възложителя. Отварянето на офертите ще се състои на 16.01.2017 г. от 13:30 часа в сградата на ПУИ"Акад.Т.Самодумов" с. Кранево, находяща се на адрес: ул. "Шипка" № 10 . Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/01/2017  (дд/мм/гггг)