BG-Асеновград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

10-00-358

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471059

BG421, Община Асеновград, гр.Асеновград, пл. Акад.Николай Хайтов №9, За: инж.Атанас Тошев, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20238, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 65156

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20161229Jrek691068.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

146262.5 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Направа на осветление на обекти от инвестиционната програма на Община Асеновград”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45310000

Описание:

Строителни и монтажни работи на електрически инсталации


Срок за получаване на офертите

16/01/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 17.01.2017 г. в 10:00 часа в зала 517 в сградата на Община Асеновград

Дата на изпращане на настоящата информация

29/12/2016  (дд/мм/гггг)