Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

16234971

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831545394

BG411, Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, бул. Княз Александър Дондуков № 3, За: Николай Тюркеджиев, България 1000, София, Тел.: 02 8101757, E-mail: Nikolay.Tyurkedzhiev@gli.government.bg, Факс: 02 8101757

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://gli.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.gli.government.bg/page.php?c=206&id=40.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69990 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Централна администрация и дирекции "Инспекция по труда".

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09100000

Описание:

Горива


Срок за получаване на офертите

03/01/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Централна администрация и дирекции "Инспекция по труда" Дирекции "Инспекции по труда", са разположени в 28-те области града на територията на Р. България.Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Оферта та се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

27/12/2016  (дд/мм/гггг)