Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

З-368

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

BG411, УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Свети Георги Софийски №1, За: Гергана Дерменджиева, България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://op.alexandrovska.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69999 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Настоящата поръчка е за доставка на компютърна техника, печатащи устройства и консумативи за печатащи устройства“ в УМБАЛ “Александровска” ЕАД. Видовете и техническите параметри са подробно описани техническа спецификация от документацията за участие. Доставката се извършва след периодични заявки на Възложителя според нуждите му. Договорът, сключен въз основа на настоящата поръчка ще бъдат със срок на изпълнение 12 /дванадесет/ месеца.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30125110, 30213000, 30213100, 30100000

Описание:

Тонер за лазерни принтери/факс машини
Персонални компютри
Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели


Срок за получаване на офертите

05/01/2017 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Възложителят предоставя пълен достъп до документацията за участие на следния електронен адрес: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20161223lTnU3222735 При условие, че са получени три оферти отварянето на офертите ще се състои на 06.01.2017 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на административната сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД. Отварянето на офертите ще се извърши в съответствие с чл.97, ал.3 от ППЗОП, на него могат да присъстват представители на участниците. В случай, че няма получени три оферти, възложителят ще приложи разпоредбата на чл.188, ал.2 от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/12/2016  (дд/мм/гггг)