Версия за печат

BG-с.Струмяни

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ОП-18-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024713

BG413, Община Струмяни, с.Струмяни, пл. 7- ми Април №1, За: Василка Панкова, България 2825, с.Струмяни, Тел.: 0743 43108, E-mail: strumyani_oba@yahoo.com, Факс: 0743 43105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.strumyani.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

54000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка чрез покупка на един брой употребявана специализирана техника - колесен багер - товарач за нуждите на община Струмяни"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

43250000

Описание:

Товарачни машини с челно товарене


Срок за получаване на офертите

27/12/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 28.12.2016г. от 11:00 часа в община Струмяни, с.Струмяни, област Благоевград, пл. 7 - ми Април № 1, в сградата на общинска администрация - залата на общински Съвет.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/12/2016  (дд/мм/гггг)