Версия за печат

BG-Самоков

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

07

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776491

BG412, Община Самоков, ул. Македония 34, За: инж. Владимир Малинов- директор на ОП- Общинско лесничейство Самоков, България 2000, Самоков, Тел.: 0359 0889508554, E-mail: vladi7405@abv.bg, Факс: 0359 072260050

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://samokov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.samokov.bg/?p=5982.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на обществена поръчка- включва изработването на горскостопански план /ГСПл/, обхващащ периода 2017г. -2026г. за горските територии собственост на община Самоков, в териториалния обхват на ТП „ ДГС Самоков„ за частта на влятото през 2010г. ДГС „ Боровец„ в ДГС Самоков”, със заповед № РД4 9-23-0, София, 17.01.2010г.на Министерството на земеделието и храните, Република България, с обща площ 6 427,0 ха ,съгласно техническата спецификация, като в резултат на изпълнението, Изпълнителят ще предостави на Възложителя: 1. Теренни проучвания и измервания на изборен стопански клас. 2. Камерална работа по изготвяне на проекта- съобразно изскването на ТЗ и действащата нормативна уредба 3. Работен проект на сечите и залесяванията- Горскостопански план 4. Картен материал на проектираните мероприятия, отчетни форми на ГФ и съответния софтуер 5. Работният проект и инвентаризацията на горските территории, собственост на община Самоков на електронен носител, заедно със съответния софтуер Изпълнителят предава на Възложителя изработеното, както следва: - 1/ един/ бр. ГСПл и картен материал в чернови вид за предстояща проверка и приемане от РДГ гр. София в срок до 30.10.2017г. - 2 / два/ бр. ГСПл в окончателен белови вид на хартиен носител до 1 месец след приемането му от комисия при РДГ гр. София, и на магнитен носител.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

77231400

Описание:

Услуги по инвентаризиране на горите


Срок за получаване на офертите

28/12/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата се представя от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на следния адрес: гр.Самоков, п.к. 2000, ул. Македония № 34, в деловодството, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа до крайната датата за подаване на оферти, която е посочена в обявата. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка, върху която се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, за която се подава офертата.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/12/2016  (дд/мм/гггг)