BG-село Кости

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

428

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540310

BG341, Териториално поделение - Държавно горско стопанство Кости при Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен, с. Кости, общ. Царево, обл. Бургас, За: Мария Велчева - юрист, България 8283, село Кости, Тел.: 087 8794343, E-mail: dgs.kosti@abv.bg, Факс: 000 0000000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/650.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

3000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Текущ ремонт на ВиК инсталации в административната сграда на ТП „ДГС Кости“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45300000

Описание:

Строителни и монтажни работи на инсталации


Срок за получаване на офертите

19/12/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата на отваряне на офертите: 10:00 часа на 20.12.2016 г. в заседателната зала в сградата на ТП "ДГС Кости".

Дата на изпращане на настоящата информация

15/12/2016  (дд/мм/гггг)