Версия за печат

BG-Велики Преслав

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

44

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120023

BG333, ТП Държавно горско стопанство Преслав към СИДП ДП-Шумен, ул.Симеон Велики № 10, За: Гергана Димитрова- оператор въвеждане на данни, България 9850, Велики Преслав, Тел.: 0886 404382, E-mail: dgs.preslav@dpshumen.bg, Факс: 0538 42106

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgspreslav.sidp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://wp.me/p82oFA-cDV.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

10000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка чрез покупка на хранителни продукти и напитки за осъществяване на обслужващи дейности при провеждане на курсове и организиран ловен туризъм за нуждите на ТП „ДГС Преслав”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15800000, 15860000, 15980000, 15300000

Описание:

Различни хранителни продукти
Кафе, чай и свързани с тях продукти
Минерални води и безалкохолни напитки
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани


Срок за получаване на офертите

23/12/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

15/12/2016  (дд/мм/гггг)