Версия за печат

BG-Самоков

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

05

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776491

BG412, община Самоков, ул. Македония 34, За: инж. Евелина Перфанова - директор дирекция ТСУЕП, България 2000, Самоков, Тел.: 0359 0885840410, E-mail: obsamokow@abv.bg, Факс: 0722 66650

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://samokov.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.samokov.bg/?p=6046.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

42500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изработване на ПУП (подробни устройствени планове) за нуждите на Община Самоков".

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71410000

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие


Срок за получаване на офертите

23/12/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата се представя от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на следния адрес: гр.Самоков, п.к. 2000, ул. Македония № 34, в деловодството, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа до крайната датата за подаване на оферти, която е посочена в обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/12/2016  (дд/мм/гггг)