BG-гр. Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

16-2016

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000455440

BG421, Университет по хранителни технологии, бул. „Марица“ № 26, За: проф. дтн Николай Менков - зам.Ректор, България 4002, гр. Пловдив, Тел.: 032 643233, E-mail: vicerector_inter@uft-plovdiv.bg, Факс: 032 644102

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uft-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1233.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на мултифункционална зала в Университет по хранителни технологии. Предметът на обществената поръчка обхваща следните дейности по доставка на оборудването и обзавеждането на мултифункционална учебна зала в Университет по хранителни технологии-Пловдив: •Доставка на мултимедийно конферентно оборудване, монтаж/инсталиране, конфигуриране и тестване на оборудването, обучение на персонала на Възложителя за работа с него; • Доставка на интериорно обзавеждане.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

32322000, 39000000

Описание:

Мултимедийно оборудване
Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване


Срок за получаване на офертите

03/01/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Настоящата обществена поръчка ще се финансира със средства, предоставени по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ на проект „Изграждане на модерна образователна инфраструктура в Университет по хранителни технологии-Пловдив“ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура”, процедура: BG16RFOP001-3.003 ”ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”.

Друга информация

В предмета на настоящата поръчка са предвидени следните две обособени позиции: -Обособена позиция №1 - Доставка и монтаж на мултимедийно конферентно оборудване; -Обособена позиция №2 - Доставка на интериорно обзавеждане. Всеки участник може да подаде оферта за една или всички обособени позиции.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/12/2016  (дд/мм/гггг)