Версия за печат

BG-Велико Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 814221002

BG321, ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ул. Ниш № 1, За: Веселин Узунов, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 648843, E-mail: csmpvt@vdsbg.com, Факс: 062 648843

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://csmp-vt.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://csmp-vt.com/order.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

56200 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Осигуряване във връзка с Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на храни и тонициращи напитки за работниците и служителите при ЦСМП Велико Търново, в т.ч. от филиалите в градовете Велико Търново, Горна Оряховица, Свищов, Елена, Павликени, Полски Тръмбеш и Стражица, работещи на 12-часови дежурства и полагащи нощен труд

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

55900000

Описание:

Търговски услуги по продажби на дребно


Срок за получаване на офертите

19/12/2016 , 15:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти за всички позиции на обществената поръчка се удължава до 15,30 часа на 19.12.2016г. Отварянето на офертите ще започне на 20.12.2016г. от 9,00 часа в сградата на ЦСМП Велико Търново по реда, посочен в документацията, публикувана в профила на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/12/2016  (дд/мм/гггг)