BG-с. Струмяни

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-18

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024713

BG413, Община Струмяни, пл. 7 - ми Април № 1, За: Василка Илиева Панкова, България 2825, с. Струмяни, Тел.: 0743 43108, E-mail: strumyani_oba@yahoo.com, Факс: 0743 43105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.strumyani.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.strumyani.org/subsection-43-orofil_na_kupuvachazo.htm1..


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

54000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка чрез покупка на един брой употребявана специализирана техника - колесен багер – товарач за нуждите на Община Струмяни"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

43250000

Описание:

Товарачни машини с челно товарене


Срок за получаване на офертите

21/12/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Целта на настоящата обществена поръчка е доставянето на един брой употтребявана специализирана техника – колесен багер – товарач за нуждите на Община Струмяни, съгласно одобрената техническа спецификация на възложителя. Оферираното превозно средство трябва да отговаря напълно на изискванията на възложителя. За целта е необходимо участникът да представи описание с посочените характеристики на оферираната употребявана специализирана техника, покриващо минималните изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация, както и снимков материал, с цел сравняване на характеристиките на употребяваната специализирана техника с изискванията на възложителя. Възложителя си запазва правото, ако при приемане на доставената употребявана специализирана техника се констатират неотговарящи параметри от техническото предложение на участника или открити тeхнически неизправности и недостатъци да не подпише приемо-предавателен протокол и да не приеме доставката. Участникът е длъжен да предаде на възложителя съпътстващите доставката документи, необходими за по-нататъшното й ползване по предназначение, като удостоверения, свидетелства за регистрация, сертификати, разрешителни, инструкции, всички необходими съпътстващи документи за извършване на регистрация. Всички такси и разноски по прехвърляне на собствеността на специализираната техника са за сметка на възложителя. Отварянето на офертите ще се извърши на 22.12.2016 г. от 10.00 ч. в Община Струмяни, с.Струмяни, област Благоевград, пл. „7 – ми Април“ № 1, в сградата на общинска администрация, залата на общински съвет. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/12/2016  (дд/мм/гггг)