Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЗП-2583

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670627

BG411, НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, Студентски град – Ректорат НСА, За: инж. Ивайло Флипов, България 1700, София, Тел.: 0896 776608, E-mail: nsa.filipov@gmail.com, Факс: 02 4014241

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nsa.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nsa.bg/bg/page.1677.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

43000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажните работи и актуализиране на технически паспорт за обект: „Изпълнение на инженеринг-проектиране, авторски надзор и строителство във връзка с модернизиране на сградата на НСА „Васил Левски” и изграждане на зала за спорт гр. София, ул. "Гургулят" 1“, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.003-0001-C01 “Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“ София- сградата на ул. Гургулят 1”в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020 и е съфинансирана от Национална спортна академия „Васил Левски“ гр. София.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71520000, 71521000, 71541000

Описание:

Строителен надзор
Строителен надзор по време на строителството
Услуги по управление на проекти, свързани със строителството


Срок за получаване на офертите

21/12/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Финансирането е осигурено в рамките проект BG16RFOP001-3.003-0001- C01“Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“ София - сградата на ул. Гургулят 1“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. и е съфинансирано от Национална спортна академия „Васил Левски“ гр. София.

Друга информация

Предметът на поръчката включва дейностите по изпълнение на консултантски услуги по смисъла на чл. 166 от ЗУТ, Консултант и строителен надзор в обхвата на чл. 168 от същия закон, които да извършат оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и консултант изпълняващ строителен надзор на обекта: „Изпълнение на инженеринг-проектиране, авторски надзор и строителство във връзка с модернизиране на сградата на НСА „Васил Левски” и изграждане на зала за спорт гр. София, ул. "Гургулят" 1“, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.003-0001-C01 “Модернизиране на учебната база на Национална спортна академия „Васил Левски“ София- сградата на ул. Гургулят 1”в рамките на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020 и е съфинансирана от Национална спортна академия „Васил Левски“ гр. София, както следва: ДЕЙНОСТ №1 - Извършване на оценка за съответствие на изготвените инвестиционни проекти със съществените изисквания, съгласно чл. 169, ал. 1 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ за обект: - Ремонт и реконструкция на сградата на НСА „Васил Левски” ул. "Гургулят" 1 и обновяване на дворното пространство; - Изграждане на многофункционална за спорт, като пристройка към основната сграда, намираща се в гр. София, ул. Гургулят 1. ДЕЙНОСТ №2 - Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строителните и монтажни работи, контрол на строително-монтажните работи, актуализиране на технически паспорт на обектите на интервенция, изготвяне на Окончателен доклад съгласно чл. 168, ал.6 от ЗУТ и съдействие на възложителя при внасяне в НАГ при СО на всички необходими документи за получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж, а именно: - Ремонт и реконструкция на сградата на НСА „Васил Левски” ул. "Гургулят" 1 и обновяване на дворното пространство; - Изграждане на многофункционална за спорт, като пристройка към основната сграда, намираща се в гр. София, ул. Гургулят 1. Класирането на офертите ще се извърши по критерий „Най-ниска цена“

Дата на изпращане на настоящата информация

13/12/2016  (дд/мм/гггг)