BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-19-305

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000012700

BG413, Средно училище Иван Вазов, гр. Благоевград, ул. Яне Сандански №1, За: Димитър Иванов Арабаджиев, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 840090, E-mail: souivanvazov@abv.bg, Факс: 073 840075

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.souivanvazov.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://souivanvazov.com/%d1%81%d1%8a%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

68572 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ Доставка на храна за учениците на СУ „Иван Вазов”, при следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на готова храна – кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене на учениците от I - IV клас, включени в целодневна организация на учебния ден.”; Обособена позиция № 2: „Доставка на индивидуално опакована храна – закуска за учениците от I - IV клас.”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

55524000 (FA03)

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети (За училища )


Срок за получаване на офертите

20/12/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите - 21.12.2016 г-10:00 ч

Дата на изпращане на настоящата информация

13/12/2016  (дд/мм/гггг)