BG-гр. Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

15-2016

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000455440

BG421, Университет по хранителни технологии, бул. „Марица“ № 26, За: проф. дтн Николай Менков - зам.Ректор, България 4002, гр. Пловдив, Тел.: 032 643233, E-mail: vicerector_inter@uft-plovdiv.bg, Факс: 032 644102

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uft-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1232.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Упражняване на независим строителен надзор при изпълнението на строителни и монтажни работи за обект: „Обновяване и модернизация на две сгради на Университета по хранителни технологии – Пловдив”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


Срок за получаване на офертите

03/01/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Настоящата обществена поръчка ще се финансира със средства, предоставени по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ на проект „Изграждане на модерна образователна инфраструктура в Университет по хранителни технологии-Пловдив“ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура”, процедура: BG16RFOP001-3.003 ”ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”.

Друга информация

Възложителят предоставя неограничен, пряк и пълен безплатен достъп до документацията за обществената поръчка (Обява, Приложения I и II към нея) в профила на купувача на електронната си страница: http://www.uft-plovdiv.bg. Същата може да се изтегли на посочения в I.1) линк до крайния срок за получаване на офертите.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/12/2016  (дд/мм/гггг)