BG-Разлог

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12.00-196

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024948

BG413, Община Разлог, ул. Стефан Стамболов 1, За: Петранка Ушева, България 2760, Разлог, Тел.: 0747 80095, E-mail: ob_razlog@bcmesta.bg, Факс: 0747 80081

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.razlog.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://razlog.bg/profil-na-kupuvacha/profil-2/item/4671-obyava-za-obshtestvena-porachka-na-stoinost-po-chl-20-al-3-ot-zop.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

326.66 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изпълнение на мерки за публичност и визуализация по проект „Подобряване на административния капацитет на община Разлог - бенефициент по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г.”, финансирани по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“ , попадащи в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22140000 (QA09) , 22462000 (QA09)

Описание:

Диплянки (За реклама чрез малки печатни реклами )
Рекламни печатни материали (За реклама чрез малки печатни реклами )


Срок за получаване на офертите

19/12/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Финансирането на обществената поръчка ще се осигури въз основа на сключен Административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.003-0004-C01 по проект „Подобряване на административния капацитет на община Разлог - бенефициент по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г.” процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG16RFOP001-8.003 - „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“в рамките на приоритетна ос 8 „Техническа помощ”, който се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Друга информация

Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 21.12.2016 г. в 11:30 часа в Заседателната зала (стая 111) на Община Разлог, като право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители. При промяна на датата, мястото или часа за отваряне на офертите ще бъде публикувана информация в "Профила на купувача" на Възложителя, посочен в раздел I.1). Настоящата обява и документацията към нея са публикувани на официалния сайт на Възложителя, в раздел "Профил на купувача", посочен в раздел I.1).

Дата на изпращане на настоящата информация

12/12/2016  (дд/мм/гггг)