Версия за печат

BG-Разлог

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12.00-195

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024948

BG413, Община Разлог, ул. Стефан Стамболов 1, За: Петранка Ушева, България 2760, Разлог, Тел.: 0747 80095, E-mail: ob_razlog@bcmesta.bg, Факс: 0747 80081

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.razlog.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://razlog.bg/profil-na-kupuvacha/profil-2/item/4670-obyava-za-obshtestvena-porachka-na-stoinost-po-chl-20-al-3-ot-zop.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

27416.66 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изпълнение на мерки за информация и комуникация по 3 (три) проекта на община Разлог, финансирани по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“ Обособена позиция № 1: Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – първа група” (СС "Предел" - ул. "Опълченска" 2, СС "Блок Гоце Делчев"- ул. "Гоце Делчев" 1, СС "Голак" - ул. "Христо Ботев" 10, СС "Старата Аптека" - ул. "Христо Ботев" 9)“ Обособена позиция № 2: Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Разлог – втора група” (СС "Многофамилна сграда Язо 13" - ул. "Георги Бенковски" 1, СС "Многофамилна сграда Надежда" - ул. "Шейново" 4, СС "Град Разлог, Община Разлог, улица Шейново, вх. А и Б” - ул. "Шейново" 6, СС "Блок Илинден" - ул. "Илинден" 10, СС "15 Ятака" - ул. "Цар Иван Асен" II, бл. 1)“ Обособена позиция № 3: Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Разлог – трета група” (СС "Розовия блок" - ул. "Изворите" 99, СС "Блок Александър Стамболийски" - ул. "Александър Стамболийски" 86, СС "Военния Блок" - ул. "Цар Иван Асен II бл. 2", СС "Мехомия" - ул. "Иконом Никола Ангелов бл. 1", СС "Надежда блок 4" - ул. "Иконом Никола Ангелов бл. 4")“ Обособена позиция № 4: Изпълнение на мерки за информация и комуникация по 3 (три) проекта на община Разлог по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по ОПРР 2014-2020 г., попадащи в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79341100 (QA11) , 22140000 (QA09) , 22462000 (QA09) , 22852000 (QA09) , 79341400 (QA11)

Описание:

Услуги по планиране, създаване и разполагане на рекламата (За събития и прояви )
Диплянки (За реклама чрез малки печатни реклами )
Рекламни печатни материали (За реклама чрез малки печатни реклами )
Папки за сортиране (За реклама чрез малки печатни реклами )
Услуги, свързани с рекламни кампании (За събития и прояви )


Срок за получаване на офертите

19/12/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Финансирането на дейностите по настоящата обществена поръчка ще се извършва по одобрените проекти на Възложителя по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по ОПРР 2014-2020 г.: 1. За Обособена позиция № 1: по Договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0115-C01 „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – първа група (СС "Предел" - ул. "Опълченска" 2, СС "Блок Гоце Делчев"- ул. "Гоце Делчев" 1, СС "Голак" - ул. "Христо Ботев" 10, СС "Старата Аптека" - ул. "Христо Ботев" 9. 2. За Обособена позиция № 2: по Договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0117-C01 „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Разлог – втора група”(СС "Многофамилна сграда Язо 13" - ул. "Георги Бенковски" 1, СС "Многофамилна сграда Надежда" - ул. "Шейново" 4, СС "Град Разлог, Община Разлог, улица Шейново, вх. А и Б” - ул. "Шейново" 6, СС "Блок Илинден" - ул. "Илинден" 10, СС "15 Ятака" - ул. "Цар Иван Асен" II, бл. 1)“. 3. За Обособена позиция № 3: по Договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0118-C01 „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Разлог – трета група”(СС "Розовия блок" - ул. "Изворите" 99, СС "Блок Александър Стамболийски" - ул. "Александър Стамболийски" 86, СС "Военния Блок" - ул. "Цар Иван Асен II бл. 2", СС "Мехомия" - ул. "Иконом Никола Ангелов бл. 1", СС "Надежда блок 4" - ул. "Иконом Никола Ангелов бл. 4")“. 4. За Обособена позиция № 4: По Договори за БФП № BG16RFOP001-2.001-0115-C01, № BG16RFOP001-2.001-0117-C01, № BG16RFOP001-2.001-0118-C01, сключени по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“.

Друга информация

Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 21.12.2016 г. в 11:00 часа в Заседателната зала (стая 111) на Община Разлог, като право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители. При промяна на датата, мястото или часа за отваряне на офертите ще бъде публикувана информация в "Профила на купувача" на Възложителя, посочен в раздел I.1). Настоящата обява и документацията към нея са публикувани на официалния сайт на Възложителя, в раздел "Профил на купувача", посочен в раздел I.1).

Дата на изпращане на настоящата информация

12/12/2016  (дд/мм/гггг)