Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

58

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 813116984

BG331, Диагностично консултативен центрър 4 ЕООД ВАРНА, бул.Цар Освободител 100, За: Радка Панайотова, България 9002, Варна, Тел.: 052 648172, E-mail: dkc_4varna@abv.bg, Факс: 052 648174

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dkc4varna.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dkc4varna.com/profil_na_kupuvacha.php.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ДКЦ 4 Варна „ЕООД, гр.Варна

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия


Срок за получаване на офертите

19/12/2016 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП се намира на адрес: http://dkc4varna.com/profil_na_kupuvacha.php?read=26 Отварянето на постъпилите оферти ще се извърши на 21.12.2016г. от 10:00ч. в административната сграда на възложителя на посочения адрес в раздел 1 от настоящата покана.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/12/2016  (дд/мм/гггг)