Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-09-00-50

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000017149

BG413, Югозападен университет Неофит Рилски, ул. Иван Михайлов № 66, За: Николай Наумов, България 2700, Благоевград, Тел.: 0886 494909, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.swu.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.swu.bg/offers/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Периодични доставки на хардуерно оборудване за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" по три обособени позиции: № 1. Настолни компютри и монитори; № 2. Преносими компютри; № 3. Устройства за печат

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30210000, 30213300, 30213200, 30231310, 30232110

Описание:

Машини за обработване на данни (хардуер)
Настолен компютър
Таблетен компютър
Плоски дисплеи
Лазерни принтери


Срок за получаване на офертите

15/12/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои на 16.12.2016 година от 09.30 часа в Заседателната зала на Ректората на ЮЗУ „Неофит Рилски“, ул. Иван Михайлов, No 66, гр. Благоевград.

Дата на изпращане на настоящата информация

07/12/2016  (дд/мм/гггг)