Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

92-00-17

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695096

BG411, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Г. М. Димитров № 52А, За: Вяра Хранова, България 1797, София, Тел.: 0882 631490, E-mail: vyara.hranova@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.damtn.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=962&Itemid=8&lang=bg.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка на сървърно оборудване за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор чрез ъпгрейд на съществуващо блейд шаси"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

48800000

Описание:

Информационни системи и сървъри


Срок за получаване на офертите

08/12/2016 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

07/12/2016  (дд/мм/гггг)