Версия за печат

BG-Добрич

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

АСД-16-3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 124125725

BG332, Областен управител на Област с административен център гр. Добрич - Детелина Кирилова Николова, ул. Независимост № 5, За: Георги Георгиев, България 9300, Добрич, Тел.: 058 601200, E-mail: governor@dobrich.government.bg, Факс: 058 601249

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dobrich.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dobrich.government.bg/ipage.php?id=399.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на един брой фабрично нов лек автомобил за нуждите на Областна администрация – Добрич“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34110000

Описание:

Леки автомобили


Срок за получаване на офертите

13/12/2016 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документация за участие: Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията на обществената поръчка на адреса на профила на купувача Областна администрация на област Добрич – посочен в раздел І. Офертата се представя от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на възложителя - град Добрич, ул.Независимост №5, Бюро за комплексно обслужване, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа, до изтичане на посочения в Раздел ІІІ срок. Офертите ще бъдат отворени от комисия назначена от Възложителя на 14.12.2016 г. от 10:00 ч. в сградата на Областна администрация - Добрич, Зала "Пресцентър", етаж II.

Дата на изпращане на настоящата информация

06/12/2016  (дд/мм/гггг)