BG-Асеновград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

А-1986

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471059

BG421, Община Асеновград, Община Асеновград, пл. Акад.Николай Хайтов №9, За: Георги Ангелов, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20312, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 41057

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20161206haNT661725.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

39470 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на оборудване за нуждите на община Асеновград“ Вид оборудване м.ед. кол-во Преносими компютри (лаптопи) с чанти брой 8 Стационарен компютър /компютърна конфигурация/ брой 2 Принтер настолен - цветен брой 1 Мултифункционално устройство брой 1 Принтер 36 инча- цветен брой 1 Мулти медия /проектор, екран/ брой 1 Фотоапарат брой 1 Флаш памет (USB) 32GB брой 10 Преносим Хард диск 2 ТВ брой 1 Тонери за принтери брой 30 Жичен телефон /за бюро/ брой 2 Шредер брой 1

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30191000 (KA03)

Описание:

Офис оборудване, без мебелировка (За електрическо оборудване )


Срок за получаване на офертите

15/12/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Финансовите средства по настоящата обществена поръчка се осигуряват във връзка с изпълнението на проект по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, процедура с референтен №: BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“.

Друга информация

Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 16.12.2016 г. от 11:00 часа в Сградата на общинската администрация на Община Асеновград, като право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители. При промяна на датата, мястото или часа за отваряне на офертите ще бъде публикувано съобщение в "Профила на купувача" на Възложителя, посочен в раздел I.1) , а подалите оферти участници ще бъдат уведомени. Настоящата обява и документацията към нея са публикувани на официалния сайт на Възложителя, в раздел "Профил на купувача", посочен в раздел I.1).

Дата на изпращане на настоящата информация

06/12/2016  (дд/мм/гггг)