Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

OБ-29

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: Договорноправен отдел, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vik.bg/public-procurement/view/OB-29-s-predmet-quotDostavka-za-nuzhdite-na-bdquoViKrdquo-EOOD-ndash-Plovdiv-na-sistema-za-obsledvane-i-zasnemane-na-podzemni-traseta-s-GPS-funktziyardquo.htm.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Поръчката се открива за доставка на система за обследване и заснемане на подземни водопроводни трасета с GPS функция. В случай, че участникът бъде избран за Изпълнител, същият се задължава да осигури първоначално обучение, свързано с експлоатацията на системата. Доставката да се извърши в срок съгласно предложението на избрания Изпълнител, след заявка от Възложителя, франко складова база на Дружеството – гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250. Възложителят ще заплати доставката по банков път, до 30 (тридесет) календарни дни след извършването , представяне на приемо-предавателен протокол и фактура.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31640000 (DA18)

Описание:

Машини и апарати със специфична функция (Подземен )


Срок за получаване на офертите

12/12/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи на горепосочените телефони. Пълната документация за поръчката е публикувана в електронната страница на Възложителя, раздел Профил на купувача, категория Обяви, в досието на самата поръчка. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на посочената в обявата дата и час. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в електронната страница на Възложителя, в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/12/2016  (дд/мм/гггг)