Версия за печат

BG-Поморие

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

001

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000044420

BG341, ПГТ Алеко Константинов гр.Поморие, ул. Раковска №1, гр.Поморие, За: Димитър Гильов, България 8000, Поморие, Тел.: 0596 22525, E-mail: pg_pomorie@mail.bg, Факс: 0596 22105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://http://pgt-pomorie.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pgt-pomorie.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

66000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на специализиран превоз на ученици до ПГТ „Алеко Константинов” гр.Поморие за учебния период 01.01.2017год. –31.12.2017 год.”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


Срок за получаване на офертите

15/12/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 16.12.2016 г., 14:30 часа Място на отваряне на офертите: Библиотеката в сградата на ПГТ „Алеко Констатинов” гр. Поморие, находяща се на ул. "Раковски" № 1, ет. 2, гр.Поморие.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/12/2016  (дд/мм/гггг)