Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115314988

BG421, Държавна опера - Пловдив, ул. Гладстон 15, Градски дом на културата, За: Калин Ананиев, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 202589, E-mail: office@operaplovdiv.bg, Факс: 032 633945

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://operaplovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://operaplovdiv.bg/publicprocurement/details/id/5.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

45195 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

ДОСТАВКА НА АУДИО СМЕСИТЕЛЕН ПУЛТ, КЕЙС ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ, ВИДЕО МИКСЕР И АУДИО МИКСЕР, МУВИНГ ХЕД ПРОЖЕКТОРИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЪРЖАВНА ОПЕРА ПЛОВДИВ

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31000000

Описание:

Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление


Срок за получаване на офертите

06/12/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Съгласно разпоредбата на чл. 188 ал. 2 от ЗОП, възложителят удължава срока за получаване на оферти с най- малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по- малко от три оферти. В конкретния случай в първоначално определения срок- 01/12/2016г. са получени 2 /две/ оферти. Дата и час на отваряне на офертите при условията на удължаване: 07/12/2016г. 09:30 часа. Място на отваряне на офертите: кабинетът на директора на Държавна опера - Пловдив, находящ се в сградата на Градски дом на културата, ул. Гладстон 15, гр. Пловдив. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

02/12/2016  (дд/мм/гггг)