Версия за печат

BG-ГАБРОВО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОЗЛ-03-49

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Николай Димитров, България 5300, ГАБРОВО, Тел.: 066 818382, E-mail: n.dimitrov@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/334-.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

6666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Кратко описание: Предметът на поръчката включва доставка на 4 бр. ръчни роторни снегопочистващи машини. Подробно описание с техните технически характеристики е представено в Техническа спецификация – Образец № 6 от документацията към настоящата обява. Място на извършване: гр. Габрово, ул. Станционна № 9 Г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

43313200

Описание:

Машини за почистване на сняг чрез издухване


Срок за получаване на офертите

09/12/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

02/12/2016  (дд/мм/гггг)