Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП6

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670673

BG411, Химикотехнологичен и металургичен университет, бул. Св. Климент Охридски №8, За: Христина Джамбова - ст. експерт Обществени поръчки, България 1756, София, Тел.: 02 8163138, E-mail: zop@uctm.edu, Факс: 02 8685488

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uctm.edu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dl.uctm.edu/bg/?q=node/85.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

18000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Абонаментна доставка през 2017 г. на руски периодични издания и бази данни по обособени позиции за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София” Обособена позиция №1: Абонаментна доставка през 2017 г. на руски периодични издания за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София. Обща максимална цена в размер на: 5 000,00 лв. без ДДС. Обособена позиция №2: Абонаментна доставка през 2017 г. на бази данни online Taylor & Francis, включваща Science and Technology Library за нуждите на Библиотечно-информационен център /БИЦ/ и Ректорат на ХТМУ, гр. София. Обща максимална цена в размер на: 13 000,00 лв. без ДДС.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22000000, 22200000, 22211000, 22212000, 22212100, 22213000, 48000000, 48600000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Вестници, специализирани, периодични и илюстровани списания
Специализирани списания
Периодика
Периодични издания
Илюстровани списания
Софтуерни пакети и информационни системи
Софтуерни пакети за бази данни и операционни софтуерни пакети


Срок за получаване на офертите

12/12/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на постъпилите оферти ще се проведе на 13.12.2016г. /вторник/ от 10,00 ч. в сграда А - Ректорат на ХТМУ, ет. 2, стая № 210.

Дата на изпращане на настоящата информация

01/12/2016  (дд/мм/гггг)