BG-Мездра

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

388

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760119

BG313, СЗДП ТП Държавно горско стопанство Мездра, ул.Родопи 2, За: Лидия Воденичарска, България 3100, Мездра, Тел.: 0889 434023, E-mail: dlmezdra@abv.bg, Факс: 0910 93387

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161201KSaG7910479.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

2400 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ПОДДРЪЖКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СОФТУЕРА ПО ПРОГРАМА „ОМЕКС” / ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ И РАБОТНИ ЗАПЛАТИ/ В ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МЕЗДРА”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72267000

Описание:

Услуги по поддържане и ремонт на софтуер


Срок за получаване на офертите

12/12/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Изпълнителят, следва да разполага със специалисти, които при необходимост да оказват своевременни действия по отстраняване на технически неизправности, както и да осигури възможност за обучение и консултиране на потребителите на продукта лично, по телефон или интернет. Изпълнителят трябва да има възможност да поддържа и да актуализира програмния продукт, с прилежащите му модули, в следствие на изменение на законодателството и другата нормативна уредба. При изпълнение на поръчката участникът следва да спазва правила и изисквания за качествено и етично изпълние на услуги от този вид. Участника е длъжен да представи документ, доказващ права за извършване на поддръжка и актуализация на софтуер по програма граждански договор и работни заплати издаден от компетентна институция. Критерий за възлагане на поръчката: “Най-ниска цена”, където класирането на допуснатите до участие оферти се извършва само и единствено на база предложена цена.Офертите следва да бъдат валидни в срок най-малко 90 календарни дни от крайната дата за подаването им.Разглеждането, оценяването и класирането на офертите ще се състои на 13.12.2016г. от 10:00 часа в административната сграда на ТП Държавно горско стопанство Мездра находяща се на адрес: гр. Мездра, ул. „Родопи” №2. При отваряне на офертите могат да присъстват представители на участниците или упълномощени от тях лица, както и представители на средствата за масово осведомяване. Неприсъствието на представители на участниците не е основание за прекратяване или отлагане на разглеждането на офертите. В седемдневен срок от приключване на процедурата, назначената за целта комисия, следва да изготви протокол за работата си, който следва да бъде представен на Директора на ТП Държавно горско стопанство Мездра за утвърждаване. Лицата проявили интерес към обявата могат да получат нужната информация в ТП Държавно горско стопанство Мездра или на тел.: 0910 93387 .

Дата на изпращане на настоящата информация

01/12/2016  (дд/мм/гггг)