Версия за печат

BG-Никопол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760180

BG314, Северозападно държавно предприятие, Териториално поделение, Държавно горско стопанство Никопол, ул. Васил Левски № 27, За: инж. Андриян Ангелов, инж. Светослав Ганчев, България 5940, Никопол, Тел.: 06541-2797, E-mail: persin@abv.bg, Факс: 06541-3034

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161130ptCD7874891.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

400 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на офис мебели за нуждите на СЗДП ТП ДГС Никопол - съгласно техническата спецификация и идеен проект на възложителя, изпълнителят следва да извърши доставка и монтаж на офис мебели

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39130000

Описание:

Мебелировка за офиса


Срок за получаване на офертите

07/12/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

01/12/2016  (дд/мм/гггг)