Версия за печат

BG-Никопол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760180

BG314, Северозападно държавно предприятие, Териториално поделение, Държавно горско стопанство Никопол, ул. Васил Левски № 27, За: инж. Андриян Ангелов, инж. Светослав Ганчев, България 5940, Никопол, Тел.: 06541-2797, E-mail: persin@abv.bg, Факс: 06541-3034

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161129YCIS7863421.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

700 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изработване на рекламни материали за нуждите на СЗДП – ТП - ДГС Никопол, а именно: 100 броя работни календари – стенни, 65 броя тефтери, 100 броя химикали с обикновен пълнител, 50 броя химикали с пълнител тип паркер, 10 броя химикалка и ключодържател в картонена кутийка, 10 броя фенерчета, съгласно Техническа спецификация

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22462000

Описание:

Рекламни печатни материали


Срок за получаване на офертите

07/12/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

В процедурата могат да участват специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, при условие че най – малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. Лицата трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най – малко три години преди датата на откриване на конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка. Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват в процедурата, при условие, че могат да изпълнят най – малко 80 на сто от нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условието те могат да използват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Когато в процедурата са подадени заявления за участие и/или оферти както от лица, за които поръчката е запазена, така и от други лица, първо се разглеждат заявленията за участие и/или офертите на лицата, за които поръчката е запазена. Заявленията за участие и/или офертите на останалите лица се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лица, за които поръчката е запазена. КРИТЕРИЙ ЗА ПОДБОР /технически и професионални способности по чл.63,ал.1,т.1,б.”б” от ЗОП/: Участниците следва да са извършвали дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, като са изпълнили минимум 1 /една/ услуга с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката. Доказва се със: Декларация /Приложение №11/, която съдържа списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка

Дата на изпращане на настоящата информация

01/12/2016  (дд/мм/гггг)