Версия за печат

BG-ГАБРОВО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОЗЛ-03-46

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Николай Димитров, България 5300, ГАБРОВО, Тел.: 066 818382, E-mail: n.dimitrov@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/333-.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

41666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката касае доставка на: - 2 бр. товарни буса до 3,5 т. за нуждите на ОЗ „Озеленяване” - 1 бр. високопроходим автомобил за нуждите на Община Габрово Обхватът на дейностите по обособените позиции е съгласно Техническа спецификация, приложение към обявата за участие.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34115300, 34113000

Описание:

Превозни средства втора употреба
Превозни средства с 4 задвижващи колела


Срок за получаване на офертите

09/12/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

30/11/2016  (дд/мм/гггг)