BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РД-11-403

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.11.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695317

BG411, Министерство на здравеопазването, пл. Света Неделя 5, За: Стефка Хлебарова, България 1000, София, Тел.: 02 9301148, E-mail: shlebarova@mh.government.bg, Факс: 02 9301451

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mh.government.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/obyavi-po-chl-20-al-3-ot-zop/izvrshvane-na-obnovyavane-i-abon-podrzhka-na-zashi/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

65000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на обновяване и абонаментна поддръжка на защитна стена „Сheck Рoint“, извънгаранционна абонаментна поддръжка на сървър „Sun Fire x4100“ и надграждане с модул за криптиране и предотвратяване на достъпа до съответните медии на защитна стена на Министерството на здравеопазването“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

48760000, 48730000

Описание:

Софтуерни пакети за защита от вируси
Софтуерни пакети за защита


Срок за получаване на офертите

08/12/2016 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

30/11/2016  (дд/мм/гггг)